SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras mån-lör, analystider se Läs mer 
Provtagningsmaterial
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
Provpåse/vadderat kuvert

Benämning Användning Art nr
Provpåse UN3373 För transport av enstaka prov 12094
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Under påskhelgen sker analys långfredag samt påskdagen.

Vid klinisk misstanke om covid-19 hos patient som uppfyller Smittskydds indikationer för provtagning samt vid smittspårning och provtagning av personal inom Region Skåne.

Aktuella indikationer kan ses på Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras löpande.

För samlad information och rekommendationer i Skåne se även Smittskydd Skånes sida.

På Laboratoriemedicin bas vid alla akutsjukhus erbjuds RNA-påvisning på Simplexa med en analystid på ca 3 timmar. Denna analys kan beställas då ett snabbt svar önskas på patienter som är inneliggande eller söker vård på sjukhus för symtom förknippade med covid-19, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa).
Analysen ska inte användas vid provtagning av personal, ej heller vid smittspårning/kontroller/screening.

Antigen snabbtester kan vara ett alternativ ex för screening vid utskrivning från sjukhus och mottagning på säbo. Se användningsområden för SARS-CoV-2 (covid-19) Antigen snabbtester.

På akutsjukhusens akutmottagningar kan SARS-CoV-2 RNA-påvisning utföras som patientnära analys på VitaPCR-instrumentet, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA). Analystiden är ca 20 minuter och undersökningen är till för analys av akuta patientprover.

Provtagning

Vid frågor och rådgivning ring:
konsultläkare virologi 046-173250, knappval 3 (vardagar 8.30-17.00)
reception 046-173250 (mån-fre 8.00-17.00 lör-sön 8.00-13.00)

- Prov tas från nasofarynx och bakre svalgvägg med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Vi rekommenderar att prov tas både från nasofarynx och bakre svalgvägg. Om det inte går att genomföra tar ni prov endast från nasofarynx.
Det är mycket viktigt att provpinnen förs ända in till nasofarynx respektive bakre svalgvägg för att få med tillräckligt med provmaterial. Ett felaktigt taget prov kan resultera i ett falskt negativt resultat.
Vid avsaknad av VCM duo kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
- Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas i sterilt plaströr.
- Representativt sputumprov (ej salivprov) tas i sputumburk.
- Urin tas i sterilt plaströr.
- Faeces tas i faecesburk.
- Serum eller EDTA-plasma

Enligt Smittskyddslagen ska den som provtas informeras om provtagning angående samhällsfarlig sjukdom.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i eventuell avvaktan på transport.

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
Vid avsaknad av denna kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning och analys covid-19.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094) eller transportbox.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Dessa prover får inte skickas med rörpost.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

På samtliga remisser tillhörande proverna ska det tydligt framgå att det gäller patient med misstänkt/konfirmerad covid-19. Det är viktigt för att laboratoriet ska kunna ta hand om proverna på ett säkert och effektivt sätt.

- Ange provmaterial på remissen - till exempel nasofarynx eller nasof+svalg. Markera med en ring runt det ni tagit på remissen. Skriv även datum för symtomdebut i anamnesrutan.
- Om provet tas i smittspårnings-syfte skriv SMITTSPÅRNING i anamnesrutan på remissen. Ange också arbetsplatsen/enheten/boendet där smittspårningen sker.
- Gäller det screening vid tex övergång från sjukhus till kommunalt boende eller mellan boenden eller screening inför en operation skriv SCREENING i anamnesrutan.
- Om provtagning tas vid covid-smitta i hushållet - ange Smittspårning symtomfri hushållskontakt på remissen.
- Om provtagning tas på person som varit utomlands och kommit till Sverige de senaste två veckorna - skriv utomlands + landet i anamnesrutan på remissen.
- Ange om patienten vid ett tidigare tillfälle haft en diagnosticerad covid-19, samt datum för positivt prov.

Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet förvarnas.

För information kring transporter, se Packning och transport av prov covid-19.

Övrig information

Information om hur du beställer material

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-03-24/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se