Hematopatologi - Benmärg (biopsi, utstryk, koagel)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• Indikationen för benmärgsprovtagningen ska framgå.
• Aktuella värden för Hb, LPK och TPK är obligatoriska.
• Information om resultat av andra relevanta analyser (S-EPO, JAK2, BCR/ABL, cytogenetik etc.).


Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

UTFÖRANDE

Biopsi
Preparatet läggs i rymlig burk med riklig mängd formalin motsvarande 10 x preparatets mängd.

Koagel/kula
Benmärgskoagel/-kula kan läggas i samma burk som biopsin.

Cytologi/punktat
Benmärgspunktat stryks ut med ett tunt skikt på glas med matt rand. Glasen märkts med personnummer och namn. Lufttorka glasen. 6-8 glas rekommenderas.

Perifert blod
Kapillärt blod stryks ut med ett tunt skikt på glas med matt rand. Glasen märkts med personnummer och namn. Lufttorka glasen. 2 glas rekommenderas. Märk glasen med Diff.

Observera
Formalinfixerade vävnadsprover måste förslutas och separeras från glasutstryk om dessa sänds tillsammans, detta p.g.a. eventuellt formalinläckage påverkar cytologi proven så dessa ej går att bedöma.

PROVMÄRKNING

Objektglas med mattslipad kant märkta med blyertspenna rekommenderas (ange personnummer + namn, eventuellt initialer). Skilj genom märkning på blod- och benmärgsutstryk.

PROVMATERIAL

Blodutstryk (kapillärt eller venöst prov):
Minst tre stycken glas (lufttorkas)

Benmärgsutstryk eller imprintspreparat:
Minst sex stycken glas (lufttorkas), vid leukemimisstanke minst åtta stycken.

Grovnålsbiopsi:
För adekvat diagnostik rekommenderas grovnålsbiopsi (cristabiopsi), särskilt
• vid misstanke på aplastisk anemi (bilaterala biopsier)
• vid misstanke på myelodysplastiskt syndrom
• vid misstanke på myeloproliferativ neoplasi
• vid lymfomdiagnostik, myelomdiagnostik och metastaserande tumörsjukdom
• i fall där tidigare punktion har misslyckats (vid myelofibros, hårcellsleukemi, metastaser, remissions- resp. recidivbedömning etc.)

Flödescytometri
Vid provtagning för immunologisk diagnostik med flödescytometri sprutas 2 – 3 ml benmärgsaspirat i heparinrör (grön kork) eller EDTA-rör (lila kork). Innan benmärgsaspiratet nedsprutas i rören tillsätts cirka 2 ml fysiologisk koksaltlösning eller odlingsmedium t ex RPMI . Vid prov för MRD analys bör den första portionen av aspiratet användas till flödescytometrisk analys för att undvika blodtillblandning. I de fall då man tvingas avstå från benmärgsaspiration insändes enbart blod. Rören insändes snarast och måste nå laboratoriet senast morgonen efter provtagningen för att kunna analyseras inom 24 timmar. Kontakta gärna mottagande laboratorium enligt lokala rekommendationer innan prov insändes.
Om benmärgen inte kan aspireras (”dry tap”) kan en benmärgsbiopsi på 2 cm läggas i odlingsmedium t ex RPMI i ett sterilt rör. Kvaliteten på sådana undersökningar blir dock sämre pga större mängd celldebris och döda celler.
Provrören måste förpackas på sådant sätt att nedfrysning inte sker under transporten.


FIXERING

Fixera biopsi och koagel med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Grovnålsbiopsi bör ej understiga 2 cm i längd. Grovnålsbiopsi kan göras före eller efter benmärgsaspiraten för utstryksdiagnostik.

Provhantering, förvaring och transport

Observera
Tillse att formalin inte läcker ut från kärlet med benmärgskula/grovnålsbiopsi - formalinånga förstör utstryksglasen.)

Vid extramedullärt engagemang kan provtagning från lymfkörtel eller infiltrat i annan vävnad bli aktuell. För detta ändamål insändes provet ofixerat i sterilt provtagningskärl med fysiologisk koksaltlösning. Provmaterial av detta slag förvaras och transporteras helst vid kylskåpstemperatur. Provmaterialet får inte frysas. Sändningen bör nå laboratoriet så snart som möjligt, helst samma dag och senast morgonen efter provtagningen.

Andra undersökningar
• Provtagning för cytogenetisk analys bör samlas enligt lokala rekommendationer, helst i sterila rör med odlingsmedium t ex RPMI med 10 % fetalt kalvserum för god viabilitet. Om benmärgen inte kan aspireras läggs en benmärgsbiopsi på 2 cm i odlingsmedium med 10 % fetalt kalvserum.
• Provtagning för molekylära undersökning såsom PCR eller RT-PCR bör också samlas enligt lokala rekommendationer, ofta i EDTA rör.
• Prov för mikrobiologiska undersökningar bör samlas i sterila rör eller inokuleras i speciellt odligsmedium enligt det lokala mikrobilogiska laboratoriets rekommendationer.


Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras biopsi/koagel/cytologi i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta Klinisk patologi Lund 046-17 35 10
Jourläkare hematopatologi: 046-17 49 58
Labortorium flödescytometri: 046-17 49 04

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se