U- 

Syraanhydridmetaboliter

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) 
Svarstid: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Organiska syraanhydrider är små reaktiva molekyler med ett brett användningsområde inom den kemiska industrin. I Sverige används de för tillverkning av mjukgörare, alkyd och omättad polyesterharz, pesticider, fenolftalein och andra färgämnen, läkemedel, rostskyddsmedel samt konserveringsmedel till oljor och fetter. Ett stort användningsområde är som härdare i epoxyhartser för användning inom elektronikindustrin. Yrkesmässig exponering för MTHFA, MHHFA, HHFA och THFA förekommer främst vid epoxyhartsproduktion.

Anhydriderna verkar irriterande på slemhinnor och hud. Irritation i näsa och luftrör, med symptom som nysning, hostning och andnöd, är vanlig vid exponering. De kan också orsaka rhinit, konjunktivit och astma. De är därför upptagna i grupp B, som sensibiliserande ämnen, i Arbetarskyddsstyrelsens hygieniska gränsvärdeslista (AFS 2000:3) och får inte hanteras utan tillstånd av Arbetsmiljöinspektionen. I kroppen metaboliseras eller hydrolyseras anhydriderna till dess motsvarande dikarboxylsyra.

Halterna av syraanhydridmetaboliter används som ett mått på exponering för organiska syraanhydrider.

Provtagning

Urinprov samlas från de fyra sista timmarna av ett arbetsskift: Blåsan töms (urinen kastas) fyra timmar före arbetets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas all urin i en plastflaska som rekvireras från Arbets- och miljömedicin Syd. Från denna plastflaska överförs sedan 2 × 10 ml urin till 2 st PP-rör och dessa två rör skickas in till AMM Syd.

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/ eller kan beställas via ammlab@skane.se.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Övrig information

Vi analyserar metyltetrahydroftalsyra, metylhexahydroftalsyra, hexahydroftalsyra, 1,2,3,6-tetrahydroftalsyra och metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyra.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09/ MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se