Blododling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:
Utförs dagligen. För svarstider se Läs mer. 
Provtagningsmaterial
Blododlingsflaskor

Flaska Blodvolym Typ Art. Nr
Grå hätta - Blå kork 30 mL 10 mL Aerob 24876
Lila hätta - Lila kork 40 mL 10 mL Anaerob 24877
Rosa hätta - Silver kork 40 mL 3 mL Pediatrisk 27669
Indikation

Blododling utförs på vida indikationer vid kliniska tecken till sjukdom där utsådd av mikroorganismer i blodet kan misstänkas.
Exempel på tillfällen då blododling anses indicerat
• allmänpåverkad patient med hög feber/frossa
• allmänpåverkad patient utan påtaglig feber (t ex infektion i hjärtklaff, endocardit)
• allmänpåverkad patient med inopererad ”främmande kropp” (t ex protes, klaff, shunt, graft)
• i övrigt vid oklara febertillstånd (finns andra tillstånd med feber t.ex: reumatisk sjukdom, där man önskar undersöka mikrobiell genes)

Provtagning

Före provtagningen är det mycket viktigt att huden noggrant desinficeras, använd klorhexidinsprit. Vid otillräcklig huddesinfektion kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar.

För blododling från vuxna rekommenderas att sammanlagt minst 40 ml blod tappas fördelat på 2 blododlingar.
En blododling omfattar normalt en aerob och en anaerob flaska.
Rekommenderad provmängd är 10 ml/flaska i
• BACTEC Plus Aerobic flaska grå hätta - blå kork
• BACTEC Lytic Anaerobic flaska lila hätta - lila kork

Alla 4 flaskor tas med fördel från samma stick vid perifert tagen odling. Detta kan vara ur en PVK som sätts in i samband med provtagningen. Avskilj första portionen blod (3-5 mL) i ett vacuumrör med desinficerad kork, för att minska risken för kontamination. Röret används till kemi-analys (om lämpligt) eller kasseras. Därefter fylls de fyra blododlingsflaskorna: Aerob flaska tas före anaerob flaska, i ordning aerob – anaerob – aerob - anaerob. Eventuella övriga prover kan tas efter det.

Märk flaskorna med patientetikett innehållande namn, personnummer och streckkod. Riv av den lilla vertikala streckkodsremsan från flaskan och sätt på remissen i ruta för blododlingsetiketter. Använd 1 remiss till 1 blododling, dvs 2 flaskor (AE + AN).Vid provtagning kan remiss och flaskor märkas 1 respektive 2, för att underlätta att hålla dem i ordning. Denna information är dock inte nödvändig för laboratoriet.

För blododling från barn eller där blodvolymen är 1-3 mL används BACTEC Peds Plus flaska. Denna flaska är anpassad för aeroba och fakultativa bakterier och lämpar sig inte för strikt anaeroba bakterier. För rekommenderade blodvolymer för barn, se Vårdhandboken.

Provtagning från befintliga katetrar bör undvikas på grund av risk för kontamination, med undantag för när det finns misstanke om infekterad kateter. Om blododling trots allt tas från befintliga katetrar, ska detta markeras tydligt på remissen. Se "Läs mer" för mer information om provtagning från befintliga katetrar.

För att undvika kontamination av flaskorna eller återflöde in i patientens ven är det viktigt att följa anvisningen steg för steg: Illustrerad anvisning för blododlingsprovtagning.

Blododlingsflaskorna inkuberas 5 dygn. Vid önskemål om förlängd inkubationstid ska laboratoriet kontaktas per telefon eller en tydlig notis göras i anamnesrutan på remissen. Förlängd inkubationstid innebär 14 dygn. Detta är sällan motiverat, då den absoluta majoriteten av organismer växer inom 5 dagar, men det bör övervägas vid misstanke om invasiv svampinfektion och vid misstänkt endokardit i klaffprotes (långsamväxande Cutibacterium spp.).

För blododling vid misstanke om
Mykobakterier används särskild blododlingsflaska. 5 mL blod sprutas i BACTEC Myco/F Lytic-flaska (beställs från laboratoriet på telefon 046-176810). För ytterligare information se Mykobakterier
Svampinfektion anges detta på remissen för särskilt omhändertagande på laboratoriet. Överväg att även använda särskild svampflaska för ökad känslighet, BACTEC Mycosis IC/F (beställs från laboratoriet på telefon 046-173248).
brucellos eller tularemi
Misstanke om brucellos eller tularemi ska alltid anges på remissen, då alla prover från patienten måste hanteras med högre säkerhetsnivå.

Provhantering, förvaring och transport

Transport bör ske omgående. Använd om möjligt rörpost.

Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Övrig information

Ankomstkvitto blododlingar - förklaring av utseende i digitala svar

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-11/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se